ขอ เรียนเชิญครูบรรณารักษ์อบรมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมห้องสมุดโดยใช้หนังเสือ บันเทิงคดีเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน (เพิ่มเติม) 28 มี.ค. 255
ขอเรียนเชิญ ศน.อบรมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมห้องสมุดโดยใช้หนังสือบันเทิงคดีเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน 28 มี.ค. 255
ขอความร่วมมือส่งข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด 28 มี.ค. 255
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 28 มี.ค. 255
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์และเกมการศึกษา 28 มี.ค. 255
ยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 6 28 มี.ค. 255
เรื่อง การจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลความ ก้าวหน้าการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนในโครงการ Education Hub ประจำปีการศึกษา 2554 27 มี.ค. 255
ขอเรียนเชิญครูบรรณารักษ์อบรมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมห้องสมุดโดยใช้หนังสือบันเทิงคดีเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน 27 มี.ค. 255
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย ปฏิสัมพันธ์ และเกมการศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 7 เมษายน 2555 27 มี.ค. 255
ขอเชิญประชุมรับแบบ ชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างและการคุมงานให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 27 มี.ค. 255
Free Web Hosting